Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. Opdrachtnemer: het kantoor dat de opdracht heeft aanvaard. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor of haar ZZP’ers in dienst van Dificem, tenzij anders afgesproken of vermeldt;
 4. Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die door opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen;

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle opdrachten, aanbiedingen, offertes, hoe ook genoemd, waarbij de opdrachtnemer (Dificem) zich verbindt of zal verbinden aan de opdrachtgever om werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden;
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en afgesproken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever;
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 3: Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie en benodigdheden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie en benodigdheden, ook als deze van derden afkomstig zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie of benodigdheden.
 4. Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke informatie of benodigdheden.
 5. In geval van elektronische verzending van informatie van opdrachtgever door opdrachtnemer aan derden, wordt opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 7. Dificem mag uitgevoerde opdrachten van haar opdrachtgevers gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld in het portfolio plaatsen, mocht een opdrachtgever het hier niet mee eens zijn kan dit aangegeven worden bij Dificem en zal het niet gebruikt worden.

Artikel 4: Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel 5: Verantwoordelijkheden

 1. In dit artikel staan de verantwoordelijkheden van Dificem vermeldt m.b.t externe problemen aan de producten van Dificem, met als voorbeeld; website die gehackt wordt. Voor de externe problemen waar Dificem wel verantwoordelijk voor is in dit artikel wordt er met de betrokkene binnen 14 dagen een passende oplossing gezocht.
 2. Dificem is niet verantwoordelijk bij externe problemen zoals gehackt worden enz. voor klanten/opdrachtgevers die geen hosting hebben bij Dificem en geen onderhoudscontract bij Dificem;
 3. Dificem is niet verantwoordelijk bij externe problemen zoals gehackt worden enz. voor klanten/opdrachtgevers die geen onderhoudscontract hebben bij Dificem en de problemen komen door bijvoorbeeld een verouderde website of andere problemen die voorkomen waren bij het afsluiten van een onderhoudscontract;
 4. Dificem is verantwoordelijk bij externe problemen zoals gehackt worden enz. voor klanten/opdrachtgevers die wel een onderhoudscontract hebben, mits deze externe problemen komen door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of het niet goed uitvoeren van het onderhoudscontract afgesloten bij Dificem;
 5. Dificem is verantwoordelijk bij externe problemen zoals gehackt worden enz. voor klanten/opdrachtgevers die wel een onderhoudscontract hebben en ook hun hosting bij Dificem, mits de problemen komen door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of het niet goed uitvoeren van het onderhoudscontract en/of hosting;
 6. Dificem is verantwoordelijk bij externe problemen als deze problemen aan de hosting liggen en de klant deze hosting bij Dificem heeft.

Artikel 6: Regelgeving

 1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving;
 2. Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens;
 3. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Opdrachtnemer:
  a. in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  b. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
  c. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt.
 4. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 7: Overmacht

 1. Als partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen;
 2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat;
 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 8: Betaling/Levertijden

 1. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, betaald te worden binnen 31 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer;
 2. Als opdrachtnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen;
 3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling;
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten;
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten;
 6. Levertijden van de geleverde producten van Dificem worden in overeenstemming met de klant/opdrachtgever besproken en dienen hier samen uit te komen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie of benodigdheden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd;
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer;
 3. Opdrachtnemer is (deels) niet aansprakelijk voor eventuele (directe) schade veroorzaakt door ingehuurde zzp’ers, deze schade zal in dit geval bij de zzp’ers zelf verhaald worden, mits er voldaan is aan lid 1 en lid 2 van artikel 8. Echter zal Dificem eerst 14 dagen hebben om het betreffende probleem zelf op te lossen.