Privacyverklaring

Over Dificem

Dificem is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dificem heeft geen functionaris voor gegevensbescherming, er hoeft geen functionaris aangewezen te worden op basis van artikel 37 lid 1 AVG. Dificem verwerkt geen peroonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt (art 9 lid 1 AVG). Daarnaast worden er geen persoonsgegevens verwerkt betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (art 10 AVG), de verwerking wordt niet verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan (art 37 lid 1a AVG) en enkel verwerkt voor de benodigde doeleinden (art 37 lid 1b AVG). Hierdoor is een functionaris voor gegevensbescherming niet noodzakelijk.

Contactgegevens Dificem:

  • Bedrijfsnaam: Dificem
  • Kvk nummer: 75518821
  • Adres: West Vlisterdijk 1, 2851 ES, Haastrecht
  • Contact privacy gerelateerde vragen; koen@dificem.nl

Doeleinden verwerking

Dificem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Contact opnemen met Dificem

Grondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Er worden hier enkele relevante gegevens gevraagd om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.

Het afhandelen van jouw betaling

Grondslag: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Hier worden enkel relevante en noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt.

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Grondslag: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Voor het verzenden van de nieuwsbrief zal toestemming gevraag worden door Dificem.

De betrokkene te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de dienstverlening

Grondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

De betrokkene informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Grondslag: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Hier worden enkel relevante en noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt.

Voor het afleveren van goederen of diensten bij de betrokkene

Grondslag: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Hier worden enkel relevante en noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt.

Rechten betrokkenen

Dificem neemt passende maatregelen opdat de betrokkene in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt. De informatie wordt schriftelijk of met andere middelen, met inbegrip van, indien dit passend is, elektronische middelen, verstrekt. Indien de betrokkene daarom verzoekt, kan de informatie mondeling worden meegedeeld, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is. Dificem dient alle verzoeken in behandeling te nemen (uiterlijk binnen 4 weken). Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan of weigeren gevolg te geven aan het verzoek mits dit aan te tonen is.

De betrokkene heeft de volgende rechten:

Recht op inzage

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en de informatie gemeld in artikel 15 lid 1a t/m h AVG.

Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht de onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen en deze aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op gegevenswissing

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is in artikel 17 lid 1a t/m f AVG.

Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is in artikel 18 lid 1a t/m d AVG.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien er wordt voldaan aan artikel 20 lid 1a en 1b AVG.

Kennisgevingsplicht

De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16 en 17 lid 1 en artikel 18, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.

Recht op bezwaar

Je kunt bezwaar maken van de bovenstaande verzoeken en deze indienen via e-mail; koen@dificem.nl of via de post naar het adres (bovenstaand in document) t.n.v Dificem. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de juiste betrokkene is gedaan vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart, dit ter bescherming van privacy. Dificem wil je er tevens op wijzen dat je een mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden enkel en alleen beheerd door Dificem. Deze worden opgeslagen in een database met beveiliging van Vimexx waar enkel Dificem bij kan. Gegevens worden niet gekopieerd of fysiek geprint. Daarnaast wordt er gewerkt met een SSL verbinding bij de website. Gegevens worden verwijderd als deze niet meer nodig zijn/niet meer relevant zijn. Daarnaast doet Dificem er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Ontvangers

De enige andere ontvanger is de database van Vimexx, echter wordt de database beheerd door Dificem zelf. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen (ontvangers).

Verwerking buiten de EU

Dificem verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Dificem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Dit tenzij Dificem op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

Facturen

Facturen met betrekking tot Dificem worden maximaal 7 jaar bewaard, dit is de algemene bepaling voor facturen aangezien de belastingdienst tot 7 jaar inzicht moet kunnen hebben in facturen.

Persoonlijke gegevens

Niet langer dan 2 jaar, in die tijd zo lang als nodig om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren.

Overig

Niet langer dan 2 jaar, in die tijd zo lang als nodig om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren.

Profileren en Geautomatiseerde besluitvorming

Dificem trackt geen gegevens van bezoekers en doet niet aan profileren, ook vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.